Patrimoni Cultural Immaterial

IDENTIFICACIÓ / LOCALITZACIÓ / DATACIÓ / DESCRIPCIÓ / SALVAGUARDA / RECURSOS ASSOCIATS / INFORMACIÓ TÈCNICA / INTERPRETACIÓ

Interpretació [ètic]:

Precisions a la significació simbòlica / socioeconòmica: 

Els Ateneus del Penedès han estat espais centrals d'autoorganització de la societat. Formar part d'aquestes iniciatives ha permès l'accés a un sistema de compartir recursos tan diversos com espais per al lleure o activitats formatives. En aquest sentit, encara són vistos com dotats d'aquestes funcions, si bé ja no tenen la centralitat que havien tingut prèviament perquè les institucions públiques i les ofertes d'oci privat han suplert moltes de les funcions que cobrien els Ateneus. La incorporació a una o altra entitat, de totes maneres, solia dependre de la pertinença a una classe social o sector econòmic; per això, els ateneus han jugat també una funció de pressió política en favor del sector hegemònic en una o altra societat i, en aquesta línea, alguns ateneus encara són etiquetats sota rúbriques polítiques en el coneixement popular d'alguns municipis.  

Avui dia, associar-se a aquestes entitats encara és vist com un element d'integració a la vida local. Amb tot, l'emergència d'altres formes de sociabilitat i d'entitats més "joves" (que de totes maneres s'inspiren en aquest model) fa que els Ateneus esmentats siguin dirigits per persones més grans de 40 anys. Les persones joves solen beneficiar-se dels serveis que les entitats ofereixen (escola de música, llengües, cinema, concerts) però pel que fa a implicar-se en l'organització, ho fan des d'espais més concrets (seccions especialitzades, o associacions que fan ús de les instal·lacions dels ateneus) i l'organització de festes. Si bé moltes associades i famílies veuen els ateneus com organitzacions que els permeten accedir a serveis, els diferents ateneus es dirimeixen a trobar un model que els permeti no ser absorBits per la dinàmica mercantil de ser mers "proveïdors de serveis". Per això, és important per a totes les entitats analitzades poder reconstruir un valor d'identificació col·lectiva que animi a socis i sòcies a implicar-se en la vida de l'entitat (més enllà del consum clientelar). En aquest sentit, tots els ateneus estan impulsant mesures de comunicació en xarxa i replantejant la seva identitat.